Văn bản chính sách

Display # 
Quyết định 76/2003/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Quyết định số 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
Quyết định 174/2002/QĐ-TTg ngày 02/12/2002 Về tổ chức và hoạt động của Qũy hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Thông tư 196/2011/TT-BTC Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ bán cổ phần của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần
Quyết định 177/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 Về tổ chức và hoạt động của Qũy hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Quyết định 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 Về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương
Quyết định 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
Thông tư 184/2012/TT-BTC 25/10/2012 Hướng dẫn một số nội dụng của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ